Adatkezelési tájékoztató

Kedves Vendégeink!

A www.apartmanorfu.hu oldalon egy online foglalási rendszer érhető el,
amely útján a Vintage Apartman-Nature-Home Apartman –Sweethome
Apartmanba nyílik lehetőségük szállást foglalni.

Tájékoztatom Önöket, hogy a foglaláshoz bizonyos, az alábbiakban
részletezett személyes adataiknak a megadása szükséges a foglalás
sikerességéhez.

Az adatok kezelésével összefüggésben az adatkezelő ezúton tájékoztatja
Önöket a honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes
adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes
adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről,
valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
Tájékoztatom, hogy a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az
adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban,
a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

Tájékoztatom továbbá, hogy a személyes adatok kezelésének jogi
szabályozása alapvetően változik 2018. május 25. napjától, ugyanis ezen
időponttól kezdve kötelezően alkalmazandó az Európai Parlament és a
Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679. rendelete (a továbbiakban:
GDPR).
A honlapon keresztül történő online foglalással, mint felhasználó
elfogadja jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Adatvédelmi
Tájékoztató) rendelkezéseit.

I. Alapfogalmak

 • személyes adat: az azonosított vagy azonosítható természetes
  személyre (érintettre) vonatkozó, vele kapcsolatba hozható információ –
  különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több
  fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
  azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az
  érintettre vonatkozó következtetés.
 • adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 • érintett: bármely információ alapján azonosított vagy – közvetlenül
  vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai
  feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához
  alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől,
  feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi
  személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos
  az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 • adatvédelem: az összegyűjtött adatvagyon sérthetetlenségét,
  integritását, használhatóságát és bizalmasságát lehetővé tevő
  technológiák és szervezési módszerek összessége;
 • adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérülése, amely a
  továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen
  vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
  jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
  eredményezi;
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett
  bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése,
  felvétele, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy
  megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, közlése, továbbítása,
  terjesztése, vagy egyéb módon történő nyilvánosságra hozatala, illetve
  hozzáférhetővé tétele, összehangolása vagy összekapcsolása,
  korlátozása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további
  felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel
  készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők
  (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi
  személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy
  másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az
  adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
  meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára
  történő hozzáférhetővé tétele.
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a
  helyreállításuk többé nem lehetséges.
 • az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése
  jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és
  egyértelmű kinyilvánítása, amely konkrét és megfelelő tájékoztatáson
  alapul, és amellyel az érintett nyilatkozat, vagy a megerősítést
  félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján beleegyezését adja a rá
  vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre
  kiterjedő – kezeléséhez.
 • Hozzájárulásnak minősül, ha az érintett az internetes honlap
  megtekintése, illetve a foglalás véglegesítése során egy erre vonatkozó
  jelölőnégyzetet jelöl be, vagy erre vonatkozó technikai beállításokat hajt
  végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet, amely
  az adott összefüggésben az érintett személyes adatainak tervezett
  kezeléséhez való hozzájárulását egyértelműen jelzi.
 • kötelező adatkezelés: amennyiben az adatkezelést törvény vagy –
  törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi
  önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.
 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé
  tétele.
 • profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely
  olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely
  természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők
  értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági
  helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz,
  érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez
  vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére
  használják.

II. Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

Adatkezelő neve: Dobi Dianna Ágnes EV
Adatkezelő elérhetősége:
Cím: 7635 Pécs, Mandulás köz 8.
Telefonszám: +36309619958
E-mail cím: apartmanorfu@gmail.com

III. Adatkezelés célja

Adatkezelő a Vendégek személyes adatait a következő célokból kezeli:

 • Elsődlegesen a Vendégházba történő foglalás céljából szükséges
  bizonyos, a későbbiekben részletezett személyes adatait megadni.
 • Szükségünk van továbbá személyes adataira a szállásról történő
  számla kiállításához.
 • A foglalással kapcsolatos kommunikáció szempontjából is fontos
  személyes adatainak megadása, annak érdekében, hogy ha bármilyen
  olyan lényeges körülmény bekövetkezik, amiről szükséges tudnia, arról
  tájékoztatni tudjuk.

IV. Az adatkezelés jogalapja

Adatkezelő a Vendégek személyes adatait az alábbi jogalapból kezeli:

 • A III. a) pontjában foglalt cél esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)
  pontja, vagyis olyan szerződés teljesítése, amelyben a Vendég, mint
  érintett az egyik fél.
 • A III. b) pontjában foglalt cél esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)
  pontja, vagyis az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése,
  mégpedig az adatkezelőre háruló bizonylat, számla készítési
  kötelezettség.
 • A III. c) pontjában foglalt cél esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)
  pontja alapján történik az adatok kezelése, annak érdekében, hogy a
  szerződéses jogviszonyból eredő lényeges körülményekről megfelelően
  tájékoztatni tudjuk.

V. A kezelt adatok köre

Adatkezelő honlapján működő online foglalási felület igénybevétele
külön regisztrációhoz nem kötött, azonban a foglaláshoz az alábbi
személyes adatok megadása szükséges:

 • Név (családi és utónév),
 • Telefonszám,
 • E-mail cím,
 • Számlázási cím.
 • Születési hely és idő
 • Állampolgárság
 • Személyi igazolvány vagy egyéb fényképes igazolvány száma

VI. Az adatkezelés időtartama

Az adatok kezelése a Vendég telefonszáma és e-mail címe
vonatkozásában a foglalás időpontjának megadásától kezdődik és a
Vendégnek a Vendégházból történő távozását követően törlésre kerül.
A Vendég nevének és számlázási címének vonatkozásában a számviteli
törvényben foglalt ideig, 8 (nyolc) évig történik az adatok kezelése, ezt
követően adatkezelő megsemmisíti azokat.

VII. Adatbiztonság

Adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a
Vendégek által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati
rendszer, mind az adatok tárolása, őrzése során.
Az adatkezelő honlapján keresztül működő foglalási rendszer egy külső
védett tárhely szolgáltatónál került elhelyezésre, amely tárhelyen kezelt
adatokhoz a szolgáltató nem férhet hozzá. Adatkezelő
munkafolyamatait jelszóval és vírusirtóval védett számítógépen végzi.

VIII. A Vendég jogai és jogérvényesítési lehetőségei

 1. A Vendég jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon
  arra nézve, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és
  ha folyamatban van, akkor tájékoztatást kapjon a kezelt adatairól, és az
  adatkezelést érintő minden releváns információról.
 2. A Vendég kérheti, hogy adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
  helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe
  véve az adatkezelés célját kérheti személyes adatainak kiegészítését.
 3. Ön kérheti személyes adatainak törlését, kivéve, ha az adatkezelés
  szükséges az adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez vagy jogi
  igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
  Adatkezelő a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül törli, ha
  az adat kezelése jogellenes, az hiányos, vagy téves, az adatkezelés célja
  megszűnt, vagy a tárolás határideje lejárt, illetve azt bíróság vagy
  hatóság elrendelte, illetve törlése az adatkezelőre vonatkozó,
  jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
 4. Ha az adatkezelő személyes adatot az érintett hozzájárulása folytán
  kezel, az érintett ezen hozzájárulását visszavonhatja. Amennyiben az
  adatkezelésnek nincs más jogalapja, az adatkezelő a visszavont
  hozzájárulással érintett személyes adatot törli.
 5. A Vendég jogosult arra, hogy kérésére adatkezelő korlátozza az
  adatkezelést, ha
  • a Vendég vitatja a személyes adatok pontosságát – a pontosság
   ellenőrzéséhez szükséges ideig;
  • az adatkezelés jogellenes, de a Vendég ellenzi az adatok törlését és a
   felhasználás korlátozását kéri;
  • adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés
   céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez,
   érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  • az érintett tiltakozik adatainak közérdekből vagy az adatkezelő, illetve
   harmadik személy jogos érdekén alapuló kezelése ellen. A korlátozás
   ideje alatt az adatkezelő a személyes adatokat a tároláson kívül más
   célra nem használhatják.
 6. A Vendég jogainak gyakorlása esetén adatkezelő megvizsgálja az
  érintett kérelmét, és a szükséges intézkedéseket megteszi, és ezekről,
  illetve ezek elmaradásának indokairól a kérelem kézhezvételét követő
  egy hónapon belül tájékoztatja a Vendéget.
 7. Jogérvényesítés:
  A Vendég az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét az I. pontban foglalt
  adatkezelő részére, az ugyanitt rögzített címre, vagy e-mail címre
  küldheti meg.

Jogainak megsértése esetén az érintett az adatkezelő címe szerint
illetékes törvényszékhez, vagy – választása szerint – a lakóhelye, ennek
hiányában pedig tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez
fordulhat és keresetet nyújthat be.
A Vendég továbbá panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
Fasor 22/c., a továbbiakban: NAIH), és vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatosan
jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.